PATVIRTINTA
UAB „Mūsų sportas“, įm. k. 303090109
2022  m. Rugpjūčio 1d. įsakymu
Nr. 2022-08-01/01

 DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO
TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Bendrovėje tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma prašymo dėl duomenų subjektų teisės (-ių) ir jos (-ų) įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo Bendrovėje tvarka.
 2. Aprašas taikomas, įgyvendinant duomenų subjektų – asmenų, kurių asmens duomenis tvarko Bendrovė, teises.
 3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas) ir ADTAĮ .

II SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. Duomenų subjektas turi teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą:

4.1. duomenų subjektų asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas: UAB Mūsų sportas, įm. k. 303090109, adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT-44307 Kaunas;

4.2. asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba), bet ne būtinai automatiniu būdu;

4.3. Bendrovėje tvarkomi šių duomenų subjektų grupių asmens duomenys šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais:

4.3.1. asmenų, pateikusių Bendrovei skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ryšio ir (ar) telefakso numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pranešimo data ir numeris (registravimo Bendrovėje data ir numeris), skunde, prašyme ar pranešime nurodyta informacija (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis), skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatas, Bendrovės atsakymo data ir numeris, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo metu gauta informacija) tvarkomi skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo, vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo) tikslais;

4.3.2. esamų ir buvusių Bendrovės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie mokymą, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir užduotis, duomenys apie valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą, viešų ir privačių interesų deklaravimo duomenys, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, ypatingi asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Bendrovę įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu;

4.3.3. pretendentų į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, į kurias pretenduojama, gyvenimo ir veiklos aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, ypatingi asmens duomenys, susiję su teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, pokalbio su pretendentu į valstybės tarnautojo pareigas skaitmeninis garso įrašas, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Bendrovę įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo) tikslu, jei Bendrovei tai būtina;

4.3.4. klientų pagal sutartis asmens duomenys.

4.4. asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

4.5. informacija duomenų subjektams apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiama Bendrovės interneto svetainėje, kurioje skelbiama Privatumo  politika, ir bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į Bendrovę, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose apibrėžiama tokių duomenų rinkimo bei teikimo tvarka ir duomenų gavėjai.

 1. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 metus.
 2. Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo duomenimis, neturi būti pažeistos trečiųjų asmenų teisės į privatų gyvenimą.
 3. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų:

7.1. jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į Bendrovę, Bendrovė nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, patikrina asmens duomenis ir ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

7.2. jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į Bendrovę, Bendrovė nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, patikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir nedelsdama sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

7.3. Bendrovė, duomenų subjekto prašymu sustabdžiusi jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo tol, kol jie bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:

7.3.1. turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;

7.3.2. jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;

7.3.3. jei reikia apsaugoti Bendrovės ar/ir trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus;

7.4. Bendrovė nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, praneša duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą;

7.5. asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą;

7.6. jeigu Bendrovė abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, ji sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina. Tokie asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti;

7.7. Bendrovė nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, informuoja duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

 1. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie asmens duomenys Bendrovėje yra tvarkomi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais:

8.1. Bendrovė duomenų subjekto teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, įgyvendina, jeigu duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas. Tokiu atveju Bendrovė nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus;

8.2. duomenų subjekto prašymu Bendrovė praneša duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.

III SKYRIUS
PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMAS

 1. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Bendrovei turi pateikti rašytinį prašymą (toliau – prašymas) asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis.
 2. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš Aprašo 5, 7, 8 punktuose nurodytų teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.
 3. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

11.1. pateikdamas prašymą Bendrovei turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

11.2. pateikdamas prašymą paštu, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;

11.3. pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi pasirašyti jį elektroniniu parašu ar kitaip patvirtinti savo tapatybę teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Duomenų subjektas savo teises Bendrovėje gali įgyvendinti pats arba per atstovą.
 2. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į Bendrovę kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią iš Aprašo 5, 7, 8 punktuose nurodytų duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti Aprašo 9 ir 11 punktuose nustatytus reikalavimus.

IV SKYRIUS
PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO NAGRINĖJIMAS

 1. Bendrovė duomenų subjekto prašymo, kuris pateiktas nesilaikant Aprašo 9–13 punktuose nustatytų reikalavimų, nenagrinėja, jeigu Bendrovė nenusprendžia kitaip. Apie atsisakymo nagrinėti prašymą motyvus Bendrovė raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį.
 2. Aprašo reikalavimus atitinkantį prašymą Bendrovė išnagrinėja ir įgyvendina duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:

15.1. valstybės saugumą ar gynybą;

15.2. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

15.3. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

15.4. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

15.5. duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 1. Duomenų subjekto prašymas įgyvendinti jo, kaip duomenų subjekto, teises Bendrovėje išnagrinėjamas ir atsakymas duomenų subjektui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.
 2. Bendrovė atsakymą duomenų subjektui pateikia valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu būdu: registruotu paštu arba įteikiant asmeniškai.
 3. Bendrovė, atsisakydama vykdyti duomenų subjekto prašymą įgyvendinti jo, kaip duomenų subjekto, teises, duomenų subjektui pateikia tokio atsisakymo motyvus.
 4. Bendrovės atsisakymas įgyvendinti duomenų subjekto teises gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Bendrovė, įgyvendindama duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:
 6. TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ:

21.1. Informacija apie Bendrovės atliekamą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, nurodyta Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose, pateikiama žodžiu asmens duomenų gavimo metu, arba raštu asmens duomenų gavimo metu, arba Bendrovės interneto svetainėje skelbiamoje Privatumo politikoje.

21.2. Informacija apie duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymą pateikiama asmens duomenų  gavimo metu.

21.3. Kai duomenų subjekto asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, apie šio duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą informuojama:

21.3.1. per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes;

21.3.2. jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo duomenų subjektu; arba

21.3.3. jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą.

 1. TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS:

22.1. Duomenų subjektui turi būti suteikiama teisė susipažinti su apie jį surinktais asmens duomenimis ir galimybė ta teise lengvai ir pagrįstais laiko tarpais pasinaudoti, kad duomenų subjektas žinotų apie asmens duomenų tvarkymą ir galėtų patikrinti jo teisėtumą. Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę žinoti ir būti informuotas, visų pirma, apie tai, kokiais tikslais asmens duomenys tvarkomi ir, jei įmanoma, – kokiu laikotarpiu jie tvarkomi, kas yra duomenų gavėjai.

22.2. Bendrovė esant duomenų subjekto prašymui įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis turi pateikti:

22.2.1. informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;

22.2.2. su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi;

22.2.3. tvarkomų asmens duomenų kopiją.

22.3. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens duomenų kopija ir kita forma, nei Bendrovė pateikia, tačiau už tai imamas mokestis, apskaičiuotas pagal administracines išlaidas.

 1. TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS:

23.1. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti.

23.2. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, Bendrovė gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

23.3. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištaisyti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Bendrovė šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

 1. TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS („TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM“):

24.1. Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

24.2. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) gali būti neįgyvendinta Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

24.3. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Bendrovė šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

 1. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ:

25.1. Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Bendrovė privalo įgyvendinti duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.

25.2. Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo panaikinimą duomenų subjektas elektroninių ryšių priemonėmis yra informuojamas.

25.3. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (kurių tvarkymas apribotas pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Bendrovė šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

 1. TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ:

26.1. Naudodamasis savo teise į asmens duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.

26.2. Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:

 • duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi;
 • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

26.3. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

26.4. Asmens duomenys gali būti pateikiami internetu arba įrašyti į CD, DVD ar kitą duomenų laikmeną. Bendrovė asmens duomenis gali pateikti naudojant atvirus formatus, tokius kaip XML, JSON, CSV, kartu su atitinkamais metaduomenimis.

26.5. Jeigu perkeliamuose asmens duomenyse yra trečiųjų asmenų duomenų, siekiant išvengti neigiamo poveikio jų interesams, Bendrovė asmens duomenis perkelti gali tik tada, kai jie yra kontroliuojami išimtinai duomenų subjekto, kurio prašymas vykdomas, ir tik dėl asmeninių ar namų ūkio poreikių.

26.6. Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą, turi nurodyti, ar pageidauja, kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui.

26.7. Vykdant duomenų subjekto prašymą perkeliami tik su duomenų subjektu susiję bei jo duomenų valdytojui pateikti duomenys ir tik tie, kuriuos tvarko Bendrovė. Į šios teisės sritį nepatenka asmens duomenys, gauti jau apdorojus, išanalizavus tiesiogiai duomenų subjekto pateiktą informaciją bei fiksuotus duomenis, pavyzdžiui, vartotojo profilis, sukurtas remiantis išanalizuotais duomenimis.

26.8. Savo teise į asmens duomenų perkeliamumą duomenų subjektas turi teisę naudotis nedarydamas poveikio jokiai kitai teisei (tai galioja ir bet kurioms kitoms Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytoms teisėms). Duomenų subjektas gali ir toliau naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir pasinaudoti jos teikiamais pranašumais net ir po asmens duomenų perkėlimo operacijos.

26.9. Pagal duomenų subjekto prašymą perkelti jo asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į duomenų valdytoją dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.

 1. TEISĖ NESUTIKTI SU DUOMENŲ TVARKYMU:

27.1. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsniu, turi teisę dėl su juo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis:

 • kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais; tiesiogine rinkodara laikoma veikla, kuri skirta tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir / arba teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;
 • kai tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų.

27.2. Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 1. TEISĖ REIKALAUTI, KAD NEBŪTŲ TAIKOMAS TIK AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ, GRINDŽIAMAS SPRENDIMAS

28.1. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 22 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas jei dėl to duomenų subjektui kyla teisinės pasekmes arba panašiu būdu daro didelį poveikį duomenų subjektui.

28.2. Duomenų subjekto teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, ribojama Reglamento (ES) 2016/679 22 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais.

28.3. Duomenų subjektui kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo peržiūros, duomenų valdytojas, turi atlikti išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir duomenų subjekto pateiktos informacijos, vertinimą.

 

REGISTRUOTAS KLIENTAS

Prisijunk ir sportuok nevaržomai!

PRISIJUNGTI

NAUJAS KLIENTAS

Registruokis ir sportuok nevaržomai!

REGISTRUOTIS