NAUDOJIMOSI „FITCLUB 24/7“ SPORTO KLUBO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios naudojimosi FitClub 24/7 sporto klubo teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau ir – Taisyklės) numato sporto klubų FitClub 24/7, esančių adresu V.Krėvės pr. 57 ir Šiaurės pr. 8d (toliau – Sporto klubas) teikiamų paslaugų tvarką, bendruosius saugaus elgesio reikalavimus, sporto klubo bei kliento teises ir pareigas.\

1.2. Sporto klubo lankytojais (toliau – Lankytojai) laikomi tik tie asmenys, kurie Sporto klubo nustatyta tvarka ir sąlygomis yra:

1.2.1. Atlikę pirmą registraciją;

1.2.2. Sumokėję už narystę nustatytą kainą;

1.2.3. Susipažinę su Taisyklėmis.

1.3. Sporto klubas pasilieka teisę nesuteikti paslaugų Sporto klubo Lankytojams, jeigu šie nesilaiko Taisyklių reikalavimų, nemoka už narystes nustatytos kainos ir kt. atvejais.

2. Pirmoji registracija

2.1. Pirmos registracijos metu Lankytojas:

2.1.1. aktyvuoja savo abonementą, įsigytą interneto svetainėje www.fitclub.lt, arba įsigyta abonementą savitarnos terminale.

2.1.2. identifikuoja save savo pasirinkimu išreikšdamas sutikimą arba nesutikimą, pridėdamas savo piršto antspaudą prie piršto atspaudų nuskaitymo įrenginio 2.2. Atlikdamas registraciją Lankytojas vadovaujasi savitarnos terminale pateiktomis instrukcijomis.

2.3. Visi pirmosios registracijos metu Lankytojo pateikti duomenys privalu būti teisingi (atitikti tikrovę). Už neteisingų duomenų pateikimą atsako Lankytojas.

3. Sporto klubo paslaugų kaina, mokėjimų tvarka

3.1. Sporto klubo paslaugų (toliau – Narystės) kainos, pateikiamos Sporto klubo kainoraštyje, kuris prieinamas Sporto klubo patalpose ir internetiniame tinklalapyje adresu www.fitclub.lt. Kainas nustato Sporto klubas. Sporto klubas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Narystės kainas, paslaugų teikimo sąlygas ir šias Taisykles, informuodamas apie tai Lankytoją sporto klubo interneto svetainėje arba raštu kitu pasirinktu būdu taip, kaip numatyta sutartimi.

3.1.1. piniginiu bankiniu pavedimu ir banko kortele įsigydami Narystę savitarnos terminale;

3.1.2. piniginiu bankiniu pavedimu, įsigydami Narystę interneto svetainėje fitclub.lt;

3.2. Narystės galiojimo laiku, sumokėjęs 5 EUR perrašymo mokestį, Lankytojas turi teisę perleisti Narystę tretiesiems asmenims. Asmeninės Narystės be išankstinio Klubo sutikimo negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.).

3.3. Narystės galiojimo laiku, sumokėjęs 5 EUR narystės perkėlimo mokestį, Lankytojas turi teisę pakeisti ar perkelti Narystę į kitą Fitclub sporto klubą. Sporto klubas pasilieka teisę riboti tokių narystės perleidimų skaičių.

3.4. Dieninės, patekimo laiko ribojimus turinčios narystės į neribotas nekeičiamos.

4. Darbo laikas, apsilankymų trukmė ir tvarka

4.1. Sporto klubas dirba visą parą septynias dienas per savaitę. Atsižvelgiant į poilsio ir švenčių dienas Sporto klubas pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas, informuojant klubo tinklalapyje arba Sporto klubo patalpose.

4.2. Apsilankymų Sporto klube trukmė ir skaičius nėra ribojami.

4.3. Narysčių galiojimo laikas Sporto klube skaičiuojamas nuo Narystės aktyvavimo dienos, sekančia tvarka:

4.3.1. 1 mėn. Narystės galiojimo terminas yra 30 kalendorinių dienų;

4.3.2. 12 mėn. Narystės galiojimo terminas yra 365 kalendorinės dienos.

4.3.3. Lankytojai, įsigiję global mėnesinę narystę, įprastą mėnesinę ar metinę Narystę, privalo pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis (aktyvuoti narystę) ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po apmokėjimo už sporto klubo paslaugas. Lankytojui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti Sporto klubo, 8 dieną Narystė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas.

4.4. E –sąskaitos narystė ir vienkartinė narystė automatiškai aktyvuojasi pirkimo dieną.

4.5. Sporto klubo Narystės laikinas sustabdymas, stabdymas ir pratęsimas. 12 mėn. narystės galiojimo terminas gali būti laikinai sustabdomas ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų. Tai vadinama nario atostogomis. Narystė sustabdoma sekančią darbo dieną po pranešimo apie sustabdymą.

4.5.1 Sustabdžius narystę kliento prašymu ar klubo sprendimu, kai tokią pareigą/teisę klubas turi dėl susiklosčiusių aplinkybių (teisės aktų numatytos tvarkos ar veikiant nenugalimos aplinkybės faktoriui), jos galiojimo laikas nėra skaičiuojamas. Narystės terminas eina toliau (yra tęsiamas), kai sueina terminas, kuriam Narystė buvo sustabdyta

4.6. Narystė gali būti pratęsiama ligos atveju, kai ligos laikotarpis tęsiasi ilgiau negu 5 darbo dienas. Lankytojai norėdami pratęsti narystę dėl ligos, turi pateikti gydytojo pažymą apie ligą, o dirbantys asmenys SODRA išduoto nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Narystė pratęsiama tik ligos laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis nei nurodytas nedarbingumo pažymėjime/gydytojo pažymoje. Dokumentai, patvirtinantys ligos faktą, privalo būti pateikti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po ligos pabaigos datos, kuri nurodyta atitinkamame dokumente. Praleidus šį terminą narystė nepratęsiama;

4.7. Sustabdyti Narystę galima šiais būdais:

4.7.1. pranešant apie Narystės stabdymą galima atvykus į Sporto klubą ir užpildžius prašymą arba elektroniniu paštu info@fitclub.lt (nurodant savo vardą, pavardę), siunčiant informaciją iš Lankytojo el. pašto, kuris nurodytas Sporto klubui pirmosios registracijos metu,

4.7.2. prisijungus prie Lankytojo paskyros Sporto klubo interneto svetainėje.

4.8. Stabdymas pranešus el. paštu ar kita priemone (išskyrus savitarną internetinėje svetainėje arba terminalus sporto klubuose). Mokėjimas už narystės stabdymą kainuoja 1 EUR.

4.9. Tuo atveju, jeigu narystė įsigyjama akcijos metu, atsižvelgiant į akcijos sąlygas, Lankytojui gali būti nesuteikiama teisė Narystes laikinai sustabdyti, stabdyti ir pratęsti.

5. Saugaus elgesio taisyklės

5.1. Sporto klube draudžiama:

5.1.1. Fotografuoti, filmuoti, išskyrus, kai yra gautas raštiškas Sporto klubo sutikimas;

5.1.2. Įsinešti ir vartoti maisto produktus, alkoholinius gėrimus;

5.1.3. Tėvams (globėjams) vestis į Sporto klubą vaikus jaunesnius nei 16 metų;

5.1.4. Sportuoti avint lauko avalynę, šlepetes, sandalus taip pat neavint visiškai jokios avalynės.

5.2. Sporto klube Lankytojas privalo:

5.2.1. Lauko avalynę palikti tam skirtose spintelėse;

5.2.2. Sporto klube avėti tik saugią ir sportinei veiklai (vidaus patalpose) pritaikytą avalynę, dėvėti švarią sportinę aprangą;

5.2.3. Atlikus pratimą treniruoklį palikti tvarkingą. Treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;

5.2.4. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio bei sportavimo kilimėlio būtina pasitiesti rankšluostį. Neturint rankšluosčio Sporto klubo personalas turi teisę neįleisti sportuojančiojo į treniruoklių salę.

5.3. Sporto klube yra įrengti dušai. Duše draudžiama:

5.3.1. Atlikti higienos procedūras (odos šveitimo, plaukų šalinimo, plaukų dažymo ir kitas higienos procedūras);

5.3.2. Lankytis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ir kitomis užkrečiamomis ligomis;

5.3.3. Įsinešti gaiviuosius ir alkoholinius gėrimus ir bet kokius maisto produktus;

5.3.4. Elgtis neatsargiai, pavojingai ar kitu būdu, kuriuo būtų sukelta žalos kitų lankytojų sveikatai.

5.4. Sporto klubo saunos darbo laikas skelbiamas internetinėje svetainėje www.fitclub.lt, taip pat ir ant saunos durų.

5.5. Sporto klubas pasilieka teisę keisti saunos darbo laiką.

5.6. Dėl naudojimosi sauna trukmės rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju.

5.7. Prieš įeinant ir išeinant iš saunos privaloma nusiprausti duše.

5.8. Saunoje draudžiama:

5.8.1. Pilti ant saunos kaitinimo elementų bet kokį skystį.

5.9. Atsižvelgiant į Sporto klubo darbo ir klientų aptarnavimo specifiką ir į tai, kad Lankytojai savarankiškai naudojasi Sporto klubo paslaugomis, Lankytojas yra informuotas ir sutinka, kad atskiromis Sporto klubo darbo valandomis Sporto klubo patalpose gali nebūti jo darbuotojų.

6. Sporto klubo teisės, pareigos ir atsakomybė

6.1. Sporto klubas turi teisę, vienašališkai:

6.1.1. Nustatyti ir riboti Sporto klubo darbo laiką; nustatyti kitas atskirų Narysčių ar Vienkartinių apsilankymų, platinamų Klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos Klientams, įsigijusiems tokias akcijines Narystes. Tokios Klubo vykdomų akcijų metu platinamų Narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose;

6.1.2. Nustatyti ir keisti Sporto klubo teikiamų paslaugų kainas;

6.1.3. Nustatyti kitas naudojimosi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis sąlygas.

6.2. Sporto klubas įsipareigoja:

6.2.1. Teikti paslaugas Lankytojams laikydamasis šių Taisyklių ir teisės aktų reikalavimų;

6.2.2. Informuoti apie Sporto klubo darbo laiko pasikeitimus;

6.2.3. Sustabdyti ir pratęsti Narystės galiojimą šiose Taisyklėse nustatytais atvejais.

7. Lankytojo teisės, pareigos ir atsakomybė

7.1. Lankytojas turi teisę:

7.1.1. Naudotis Sporto klubo paslaugomis ir patekti į Sporto klubo patalpas;

7.1.2. Tuo metu kai lankosi Sporto klube, naudotis Sporto klubo patalpose esančia spintele asmeniniams daiktams laikyti. Lankytojas turi pats pasirūpinti spynele, kad spintelė būtų užrakinta. Sporto klubas saugojimo paslaugų neteikia, todėl už spintelėse paliktų daiktų saugumą neatsako. Tuo atveju, jeigu Lankytojas išeidamas iš Sporto klubo patalpų neištuština spintelės (palieka spintelėje savo daiktus), Sporto klubas pasilieka teisę spintelę atrakinti ir pašalinti spintelėje esančius daiktus. Tokiu atveju Lankytojas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl spintelėje paliktų daiktų.

7.2. Asmenims, įsigijusiems narystes, pinigai nėra grąžinami.

7.3. Lankytojas turi pareigą:

7.3.1. Pasitikrinti, ar jo sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis (pasikonsultuoti su gydytoju, gauti medicininę pažymą); esant Sporto klubo prašymui Lankytojo sutikimu pateikti medicininę pažymą;

7.3.2. Naudodamasis Sporto klubo inventoriumi įvertinti savo galimybes ir pasirinkti fizines galimybes atitinkantį fizinį krūvį;

7.3.3. Susipažinti su šiomis Taisyklėmis, inventoriaus naudojimo instrukcijomis;

7.3.4. Naudotis Sporto klubo inventoriumi pagal tiesioginę paskirtį;

7.3.5. Sporto klubo patalpose nevartoti alkoholio, narkotikų bei kitų psichotropinių medžiagų, taip pat būti blaivus ir neapsvaigęs;

7.3.6. Nesinaudoti sugedusiais treniruokliais ir apie gedimą nedelsiant informuoti Sporto klubą;

7.3.7. Netrukdyti kitiems Sporto klubo lankytojams naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi. Pertraukėlių tarp pratimų metu neužimti treniruoklių;

7.3.8. Pasinaudojus treniruokliu, visus svarmenis ir/ar kitus agregatus grąžinti į jiems skirtas vietas.

7.4. Lankytojui draudžiama naudotis Sporto klubo inventoriumi esant sveikatos pablogėjimui (turint sveikatos sutrikimų). Sveikatai pablogėjus esant Sporto klube, nedelsiant kreiptis į medicinos įstaigą.

7.5. Lankytojai, sąmoningai (tyčia ar dėl neatsargumo) pažeidžiantys Sporto klubo Taisykles, keliantys grėsmę savo paties bei aplinkinių saugumui ir turtui, gali būti neįleidžiami į Sporto klubą. Pažeidimams kartojantis, Lankytojas gali būti šalinamas iš Sporto klubo. Šiuo atveju pinigai, sumokėti už Narystę, nėra grąžinami. Tuo atveju, jeigu Lankytojas pažeidžia įėjimo į sporto klubą / lankymosi sporto klube tvarką, tokiu būdu, dėl kurio Sporto klubui buvo padaryta žalą (įskaitant, bet neapsiribojant tais atvejais, kada Lankytojas sudaro sąlygas Sporto klube lankytis tretiesiems asmenims, kai šie neturi galiojančios narystės), jis privalo sumokėti Sporto klubui 20 EUR dydžio baudą ir jo narystė yra nedelsiant sustabdoma (Sporto klubas sprendžia ar tęsti narystės galiojimą). Sporto klubas apie sukčiavimo atvejus visada praneša policijai.

7.6. Lankytojai privalo atlyginti žalą, padarytą Sporto klubui ir kitiems Lankytojams, jeigu žala atsirado dėl Lankytojo kaltės. Žala atlyginama per 7 kalendorines dienas nuo žalos apskaičiavimo ir pateikimo Lankytojui.

7.7. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų, nelaimingų atsitikimų bei kitokios žalos gyvybei, atsiradusios lankantis Sporto klube, tenka Lankytojui; paslaugų teikėjas neapriboja savo civilinės atsakomybės tuo atveju, jeigu pasekmės kils dėl sporto klubo veiksmų ar neveikimų.

7.8. Klubas neteikia daiktų saugojimo Paslaugų, o tik sudaro Klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus Klientai palieka Klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias palikę daiktus Klientai privalo užrakinti. Klientams rekomenduojama į Klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų, o juos atsinešus – palikti saugyklose. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Klubo administraciją. Klubas neatsako už Klientų asmeninių daiktų praradimą ir / arba sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Klubo kaltės. Klube Kliento palikti daiktai saugomi ne ilgiau, kaip 7 dienas, vėliau Sporto klubas turi teisę daiktus paimti ir informuoti apie juos Klientą telefonu ar el. paštu, jei tokius duomenis yra pateikęs, nepasiėmus jų ar neatsiradus jų savininkui, pašalinti savo nuožiūra per 7 d.

7.9. Sporto klubas nevertina jo teikiamų paslaugų įtakos Lankytojų sveikatai ir negarantuoja teigiamo rezultato. Sporto klubas perspėja, kad tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į Lankytojo sveikatos būklę ir Sporto klube prieinamų įrenginių fiziniams pratimams atlikti, naudojimą, Lankytojo sveikata gali ir pablogėti.

8. Asmeniniai treneriai

8.1. Be išankstinio rašytinio Sporto klubo sutikimo griežtai draudžiama teikti kitiems sporto klubo Lankytojams sporto trenerio ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti iškilusiais klausimais.

8.2. Dėl teisės teikti trenerio paslaugas Sporto klube prašome kreiptis į Sporto klubo administraciją.

8.3. Lankytojai, kurie pažeidžia šioje Taisyklių dalyje numatytas sąlygas bus nedelsiant šalinami iš Sporto klubo, panaikinant galiojančią Narystę (negrąžinant sumokėtos kainos).

9. Lankytojų amžius

9.1. Sporto klubo paslaugomis turi teisę naudotis tik:

9.1.1. Pilnamečiai lankytojai nuo 18 metų;

9.1.2. Nepilnamečiai lankytojai nuo 16 metų (jeigu sutikimą pateikia jų tėvai (globėjai)). Tokiu atveju tėvai / globėjai prisiima visą riziką susijusią su 16-17 metų amžiaus nepilnamečio sveikata ar bet kokia žala jų sveikatai ir gyvybei, paslaugų teikėjas neapriboja savo civilinės atsakomybės tuo atveju, jeigu pasekmės kils dėl sporto klubo veiksmų ar neveikimų.

9.2. Sporto klubą lankyti nepilnamečiams iki 16 metų draudžiama.

10. Asmens duomenų tvarkymas

10.1. Tam, kad užtikrintume lankytojų saugumą, sporto klubo teritorija yra stebima vaizdo kamerų.

10.2. Piršto antspaudo duomenys (kurie bus surinkti nuskenavus lankytojo piršto antspaudą neatitraukus piršto) bus naudojami tik klientui identifikuoti.

10.3. Lankytojas sutinka pasidalinti piršto antspaudu identifikavimo tikslais ir sutinka, kad piršto antspaudo neatkuriamo modelio duomenys bus saugomi sporto klubo duomenų bazėje. Taip saugomas piršo antspaudas nebus prieinamas trečiosioms šalims. Nuskenuotas lankytojo piršo antspaudas yra verčiamas skaičių seka, todėl bet kokiu atveju trečiosios šalys negali pasinaudoti šia informacija. Pasibaigus narystės galiojimo laikui, lankytojo piršto antspaudo duomenys yra pašalinami iš domenų bazės.

10.4. Lankytojas neprieštarauja, kad sporto klubas saugos ir apdoros asmeninę informaciją, pateiktą užpildytoje anketoje. Lankytojas patvirtina, jog jis arba ji žino, jog turi teisę keisti, naikinti ir apriboti pateiktos ir sporto klubo apdorojamos jo/jos asmeninės informacijos panaudojimą, jei duomenys yra apdorojami, pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymus. Lankytojas taip pat patvirtina, kad jis žino, jog gali nesutikti pateikti asmeninių duomenų, kurie būtų naudojami tiesioginio marketingo tikslams.

10.5. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo politikoje www.fitclub.lt.

11. Alternatyvus ginčų sprendimas

11.1. Bendrosios nuostatos:

11.1.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su paslaugų teikimu tarp sporto klubo ir kliento, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.1.2. Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (toliau – AGS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (toliau – EGS), Europos Komisija sukūrė elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą – http://ec.europa.eu/odr/.

11.1.3. EGS – tai elektroninis įrankis, kurio pagalba vartotojai gali pateikti pretenziją pardavėjui ar paslaugos teikėjui, kai prekės ar paslaugos yra įsigyjamos internetu.

11.1.4. Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus.

11.1.5. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.

11.2. Skundų pateikimo tvarka:

11.2.1. Kiekvienas „FitClub“ sporto klubo klientas gali pateikti skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos, skundą tiesiogiai siųsdamas elektroniniu paštu info@fitclub.lt.

11.2.2. Jeigu „FitClub“ sporto klubo klientas nėra patenkintas galutiniu sporto klubo atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse arba užpildyti prašymo formą EGS platformojehttp://ec.europa.eu/odr/. „FitClub“ sporto klubo kontaktinis el. pašto adresas nurodymui minėtoje platformoje: info@fitclub.lt.
Lankytojas aktyvuodamas Sporto klubo Narystę patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, patalpinta www.fitclub.lt.

REGISTRUOTAS KLIENTAS

Prisijunk ir sportuok nevaržomai!

PRISIJUNGTI

NAUJAS KLIENTAS

Registruokis ir sportuok nevaržomai!

REGISTRUOTIS