SPORTO KLUBO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. YY/MM/DD-SG-[___] ([TD_ID])

1. Sąvokos:

1.1. Didžiąja raide rašomos sąvokos turi šias reikšmes, nebent kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

1.1.1. Elektroninė sąskaita – teikiama sąskaita už Paslaugas bankui, kad šis įvykdytų automatinį mokėjimą.

1.1.2. Klientas – asmuo, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs nustatyto laikotarpio Narystę.

1.1.3. Narystė – tai „E.sąskaitos“ narystė, kurią įsigijęs Klientas turi teisę nustatytą laikotarpį lankytis Sporto klube bei naudotis Sporto klubo Paslaugomis, priklausomai nuo įsigyto e.sąskaitos Narystės tipo.

1.1.4. Minimalus naudojimosi paslaugomis terminas – 12 (dvylikos) mėnesių terminas, kuriuo Klientas įsipareigoja naudotis Sporto klubo paslaugomis, norėdamas pasinaudoti Narystei teikiamomis nuolaidomis.

1.1.5. Paslaugos – Paslaugų teikėjo teikiamos treniruoklių salės paslaugos ir kitos papildomos Paslaugos, dėl kurių susitaria Šalys.

1.1.6. Paslaugos teikėjas (Sporto klubas) ) pažymėtas „FitClub 24/7“ ženklu, kurį valdo UAB “Mūsų sportas” Įmonės kodas: 303090109, AB Swedbank, Banko sąskaita: LT097300010135768272, buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT-44307 Kaunas.

1.1.7. Sutartis – šios standartinės sporto klubo paslaugų teikimo sąlygos, kuriose nustatomos bendros visiems Klientams taikomos Paslaugų teikimo sąlygos, taip pat specialiosios – individualiai su Klientu aptartos sporto klubo paslaugų teikimo sąlygos (jei tokios yra), su visais priedais ir susitarimais dėl pakeitimo bei papildymo.

1.1.8. Svetainė – Paslaugų teikėjo valdoma svetainė, kuri pasiekiama adresu: www.fitclub.lt

1.1.9. Šalis – Paslaugų teikėjas arba Klientas.

1.1.10. Šalys – Paslaugų teikėjas arba Klientas kartu.

1.1.11. Taisyklės – Šalims taikytinos naudojimosi Sporto klubo paslaugomis taisyklės, kurios numato naudojimosi Sporto klube tvarką ir yra skelbiamos Svetainėje, Sporto klube, ir kurių Klientas privalo laikytis. Prieš pasirašydamas Sutartį, Klientas privalo susipažinti su Taisyklėmis: sudarydamas Sutartį Sporto klube, Klientas pasirašo Patvirtinimą dėl sutikimo su su FitClub 24/7 sporto klubo taisyklėmis (Sutarties priedas Nr. 2), o jei Sutartis sudaroma internetu, Klientas privalo susipažinti su Taisyklėmis ir paspausti aktyvią nuorodą, patvirtinančią susipažinimą su Taisyklėmis.

1.1.12. Nuolaida – Klientui suteikiama nuolaida nuo Standartinės kainos. Nuolaida gali būti suteikiama mainais į Kliento įsipareigojimą dėl Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpio arba dėl kitų priežasčių. Klientas turi pareigą grąžinti jam suteiktas Nuolaidas 5.4 punkte numatytu atveju.

1.1.13. Standartinė kaina – Paslaugų teikėjo taikoma įprastinė (netaikant Nuolaidų) Paslaugų kaina.

2. Sutarties dalykas.

2.1. Sporto klubas įsipareigoja šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka bei terminais suteikti Klientui Paslaugas, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju.

3. Šalių teisės ir pareigos.

3.1. Klientas turi teisę:

3.1.1. laikydamasis Taisyklių ir šios Sutarties, naudotis Sporto klubo paslaugomis Narystės suteikiamu laiku;

3.1.2. laikydamasis Taisyklėse nurodytų reikalavimų, sustabdyti Narystę;

3.1.3. nutraukti šią Sutartį joje nustatyta tvarka.

3.2. Klientas įsipareigoja:

3.2.1. laikytis šios Sutarties ir Taisyklių sąlygų;

3.2.2. atsiskaityti su Sporto klubu už Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

3.2.3. vykdant mokėjimus pagal SEPA pavedimus, užtikrinti, kad Kliento nurodytoje banko sąskaitoje būtų pakankamai lėšų apmokėti už Paslaugas;

3.2.4. pateikti Paslaugų teikėjui teisingą informaciją ir dokumentus. Klientas atsako už pateiktų duomenų teisingumą;
3.2.5. atlyginti visus dėl Sutarties ir/ar Taisyklių nesilaikymo Sporto klubui atsiradusius nuostolius;
3.2.6. informuoti raštu Paslaugų teikėją apie savo duomenų, nurodytų Sutartyje, pasikeitimą Sutartyje nustatyta tvarka.

3.2.7. Kliento asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų taikomų teisės aktų nustatyta tvarka. Sporto klubas tvarko Kliento duomenis (įskaitant vardą, pavardę, gimimo datą, mobiliojo telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, taip pat asmens kodą (jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui), kad būtų pasiekti šie tikslai: sudaryta ir įvykdyta ši Sutartis, Kliento mokėjimų ir įsiskolinimų pagal Sutartį apskaitos tvarkymas, sąskaitų išrašymas už  Paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas. Kliento asmens duomenis rinkodaros ir vidaus statistikos tvarkymo tikslais, t. y. siekiant pagerinti Paslaugų teikėjo  teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti komunikaciją tarp Sporto klubo ir Kliento dėl Sutarties, taip pat informuoti Klientą apie Klubo darbo grafiko pasikeitimus, apie ypatingus arba asmeninius Klubo pasiūlymus Klientui ir kitas Klubo naujienas, Sporto klubas naudoja tik turėdamas Kliento sutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo šiais tikslais (Sutarties priedas Nr. 3).

3.2.8. Klientui nevykdant mokėjimo įsipareigojimų, Paslaugos teikėjas turi teisę perduoti asmeninius Kliento duomenis (įskaitant vardą, pavardę, gimimo data, mobiliojo telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, taip pat asmens kodą) skolų išieškojimo ir administravimo tikslu trečiosioms šalims, kurių tiesioginė veikla yra skolų išieškojimas ir administravimas.

3.3. Sporto klubas turi teisę:

3.3.1. pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, vienašališkai pakeisti Paslaugų įkainius ar kitas Sutarties sąlygas, apie tai tinkamai informuojant Klientą. Sutarties šalys sutaria, kad tinkamas informavimas – tai informavimas ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties sąlygų/Paslaugų įkainių keitimo viešai, informaciją pateikiant Sporto klubo patalpose, Svetainėje ir asmeniškai vartotojo pasirinktu būdu. Jei Klientui naujos Sutarties sąlygos/Paslaugų įkainiai netinka, jis turi teisę nutraukti Sutartį ir susigrąžinti pinigus už nepanaudotas paslaugas;

3.3.2. nustatyti kitas atskirų Narysčių ar Vienkartinių apsilankymų, platinamų Klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šios Sutarties ir Taisyklių), kurios yra privalomos Klientams, įsigijusiems tokias akcijines Narystes. Tokios Klubo vykdomų akcijų metu platinamų Narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose. Klubo vykdomų akcijų metu platinamų Narysčių išimtinėmis taisyklėmis ir sąlygomis taip pat laikomas kainos kitimas, priklausantis nuo tuo metu Klubo taikomų akcijų: paslaugos kaina yra dinamiška, nefiksuota ir yra tiesiogiai susijusi su Klubo taikomomis/netaikomomis akcijomis, kurios skelbiamos viešai;

3.3.3. sustabdyti Paslaugų teikimą šioje Sutartyje ir Taisyklėse numatytais atvejais ir tvarka;
3.3.4. nustatyti minimalų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį.

3.3.5. atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti Paslaugų iki 48 valandų, prieš tai informavus Klientą ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki darbų pradžios.

3.3.6. pareikalauti Klientų, gavus įspėjimus dėl pažeidimų ir jų nepašalinus, nutraukti naudojimąsi Klubo teikiamomis Paslaugomis bei palikti Klubo patalpas šiais atvejais: Klientas yra neblaivus, gadina Sporto klubo inventorių, Sporto klubo patalpose triukšmauja, priekabiauja prie kitų asmenų, trikdo tvarką ar užsiima su sportu ar su Sporto klube įprastai vykdoma nesuderinama veikla. Pinigai Klientui už šį apsilankymą negrąžinami.

3.4. Sporto klubas įsipareigoja:

3.4.1. teikti Paslaugas laikydamasis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų;

3.4.2. užtikrinti Paslaugų teikimą Klientui Narystės laikotarpiu, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus. Narystės laikotarpio pradžia nurodoma Specialiojoje dalyje. Naudotis Paslaugomis nuo nurodytos datos galima tik tokiu atveju, jei už jas sumokėta.

3.4.3. Užtikrinti tinkamą pateiktų asmens duomenų apsaugą.

4. Mokėjimai.

4.1. Už Paslaugas Klientas gali atsiskaityti žemiau nurodytais būdais:

4.1.1. bankiniu pavedimu, jei Narystė įsigyjama Svetainėje, prisijungus prie Kliento paskyros;
4.1.2. bankiniu pavedimu Klientų savitarnos kioskuose, įrengtuose Sporto klubuose;
4.1.3. automatiškai nuskaitant, naudojant SEPA pervedimus iš Kliento banko sąskaitos, nurodytos Sutartyje, pagal Paslaugų teikėjo išrašytą elektroninę sąskaitą (pasirinkęs šį atsiskaitymo būdą, Klientas pasirašo sutikimą dėl lėšų nuskaitymo (Sutarties priedas Nr. 1);

4.2. Klientas sumoka už Paslaugas Sporto klubui nurodytą kainą ne vėliau kaip pirmąją naudojimosi Paslaugomis dieną (prieš pradedant naudotis Paslaugomis). Vėlesnius mokėjimus Klientas atlieka (arba lėšos nurašomos automatiškai) Paslaugų teikėjui kas mėnesį, iki 10-tos kiekvieno mėnesio dienos visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
4.3. Klientui įvykdžius 4.2. punkte numatytą sąlygą, kitus mokėjimus Klientas galės atlikti pagal SEPA pavedimus.
4.4. Klientui rekomenduojama mokėti už Paslaugas SEPA pavedimais.

4.4.1. Klientas, pasirinkęs SEPA mokėjimo būdą, privalo:

4.4.1.1. nurodyti teisingus duomenis sutartyje ir sutikti, kad Paslaugų teikėjas siųstų elektronines sąskaitas už Narystę pagal pateiktus duomenis;

4.4.1.2. sudaryti su savo pasirinktu banku elektroninės sąskaitos sutartį;

4.4.1.3. užtikrinti, kad nurodytoje banko atsiskaitomojoje sąskaitoje būtų pakankamas kiekis piniginių lėšų Paslaugoms apmokėti;
4.4.1.4. leisti Paslaugų teikėjui atlikti automatinį nuskaitymą už Paslaugas, naudojant SEPA pervedimus pagal Paslaugų teikėjo išrašytą elektroninę sąskaitą.

4.5. Jeigu einamojo mėnesio 10 (dešimta) kalendorinė diena yra nedarbo ar švenčių diena, tai įmoka nurašoma ateinančią darbo dieną. Jeigu Kliento banko sąskaitoje nepakanka lėšų nuskaityti mokėtinos sumos, šią sumą bandoma nurašyti 3 (tris) dienas iš eilės po einamojo mėnesio 10-tos dienos. Jeigu per nurodytą terminą nepakanka lėšų nuskaityti mokėtinos sumos, Paslaugų teikėjas išsiunčia pranešimą Klientui Sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu ar sms pranešimu, informuodamas apie praleistą mokėjimo terminą. Klientas, nenutraukdamas sutarties, gali praleisti ne daugiau kaip dviejų mėnesių iš eilės sąskaitų apmokėjimus, Kliento narystė tuo metu yra suspenduojama (Narystės suspendavimo data nurodoma išsiųstuose pranešimuose) ir lieka suspenduota iki kol klientas apmoka susidariusį įsiskolinimą. Jei Klientas įsiskolinimo nesumoka pagal jam pateiktą antrą iš eilės einančią einamojo mėnesio sąskaitą, Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti Sutartį, remdamasis jos 5 punktu ir laikydamasis jame nustatytos Sutarties nutraukimo tvarkos. Daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų po sąskaitų pateikimo, neapmokėtas sąskaitas faktūras skolų administravimui Paslaugų teikėjas turi teisę pateikti nepriklausomai nuo to, sutartis nutraukta ar ne

4.6 Klientui įsigyjant narystę “FIT” visu sutarties laikotarpiu taikoma nuolaida, kuri apskaičiuojama iš standartinės mėnesinės narystės kainos (35,95 EUR. sporto klube adresu Krėvės 57 arba 38,95 EUR – sporto klube adresu Šiaurės pr. 8 d.) atimant Kliento mokamą narystės mėnesio įmokos įkainį (įprastos “FIT” narystės įmoka 22,95eur/mėn.).

4.6.1 Narystę “FIT” įsigyjant ne spec. pasiūlymų ar akcijų metu sporto klube adresu Šiaurės p. 8 d., mėnesinė taikoma nuolaida yra 16 EUR per mėnesį (38,95eur-22,95eur=16eur), o bendra pritaikytos nuolaidos suma per minimalų sutarties laikotarpį yra 192,00 EUR.
4.6.2 Narystę “FIT” įsigyjant ne spec. pasiūlymų ar akcijų metu sporto klube adresu Krėvės pr. 57 mėnesinė taikoma nuolaida yra lygi 13 EUR per mėnesį(35,95eur-22,95eur=13eur), o bendra pritaikytos nuolaidos suma per minimalų sutarties laikotarpį yra 156,00 EUR.
4.6.3 Narystės„FIT PLUS “, kurios standartinė mėnesio narystės kaina yra 39,95 (vienoda sporto klubuose Šiaurės pr. 8 d. ir Krėvės pr. 57) EUR, mėnesinė nuolaida įprastinės kainodaros atveju yra 12 EUR (39,95eur-27,95eur=12eur), o bendra pritaikytos nuolaidos suma per minimalų sutarties laikotarpį yra 144,00 EUR.
4.6.4 Akcijų, specialių pasiūlymų laikotarpiu Klientui taikoma nuolaida gali kisti. Tokiu atveju nuolaidos suma skaičiuojama iš standartinės mėnesinės narystės kainos (34,95 EUR arba 39,95 EUR) atimant kliento mokamą mėnesio įmokos įkainį.

4.7. Kliento mokėjimas laikomas įvykdytu piniginių lėšų įskaitymo Paslaugų teikėjo atsiskaitomoje sąskaitoje dieną, arba Klientui pateikus įrodymą apie atliktą mokėjimą.
4.8. Jei iš Kliento gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos pirmiausiai padengia seniausią skolą.

5. Sutarties galiojimas ir nutraukimo sąlygos.

5.1. Sutartis pradeda galioti nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki abiejų Šalių šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų visiško įvykdymo.

5.2. Paslaugų teikėjas informuoja klientą el. paštu likus 30 dienų, iki minimalaus laikotarpio pabaigos, jog pasibaigus minimaliam naudojimosi paslaugomis laikotarpiui, Narystė bus automatiškai pratęsta neribotam laikui ir taps neterminuota. Šiame Paslaugų teikėjo pranešime taip pat nurodomos Sutarties sąlygos, kuriomis narystė bus pratęsiama, t. y., kad įsigalios standartinės mėnesinės narystės kainos (22,95 EUR arba 27,95 EUR E.sąskaitos narystei). Klientas turi teisę prieš 30 (trisdešimt) dienų iki baigiantis minimaliam sutarties terminui Paslaugų teikėją raštu informuoti, kad Narystės pratęsti nepageidauja. Paslaugų teikėjui negavus Kliento atsisakymo pratęsti Narystę, Narystė tampa neterminuota. Pratęsiant Narystę, pasibaigus minimaliam naudojimo paslaugomis terminui ir ją tęsiant, taikomos pratęsimo dieną galiojančios sąlygos (aktuali redakcija), kurios skelbiamos Paslaugų teikėjo Svetainėje ir sporto klubo patalpose.

5.3. Sutartis Kliento iniciatyva gali būti nutraukta bet kada, įspėjus Paslaugų teikėją prieš 30 (trisdešimt)  kalendorinių dienų iki Kliento rašte nurodytos Sutarties nutraukimo dienos

5.4. Nutraukus Sutartį nepasibaigus Narystės terminui, Klientas turi teisę reikalauti grąžinti už Paslaugas sumokėtos sumos, proporcingos laikotarpiui, likusiam iki Narystės galiojimo pabaigos dalį (pavyzdžiui, jei 12 (dvylikos) mėnesių Narystė nutraukiama po 6 (šešių) mėnesių nuo Narystės pradžios ir visa suma už Narystę buvo sumokėta iš anksto, Klientas gali reikalauti grąžinti pusę už Narystę sumokėtos sumos, nurodytos specialiojoje dalyje), tačiau privalo padengti Sporto klubui dėl to atsiradusius nuostolius, kuriuos Šalys, sudarydamos Sutartį, įvardija, kaip sutarties nutraukimo mokestį, o tokį nuolaidų kompensavimą pripažįsta ir laiko Šalių iš anksto aptartų Paslaugų teikėjo tiesioginių nuostolių ir būtinų išlaidų dėl priešlaikinio Sutarties / Narystės galiojimo nutraukimo atlyginimu, kuriais laikoma visos Klientui suteiktos nuolaidos (jų suma) už Paslaugas, laikotarpiu nuo Sutarties pasirašymo dienos iki jos nutraukimo dienos. Pareiga atlyginti šiame punkte nurodytus nuostolius Klientui nekyla, jei Sutartis nutraukiama ne dėl Kliento kaltės.

5.5. Paslaugų teikėjas taip pat turi teisę laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą (apie tai informuodamas Klientus Svetainėje ir Sporto klubo patalpose, taip pat informuojant el.paštu nedelsiant).  jeigu Paslaugos negali būti toliau teikiamos dėl svarbių aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo (įskaitant atvejus, kai įvyksta inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.). Tokiu atveju Narystė gali būti pratęsiama laikotarpiui, kuris lygus Paslaugų teikėjo veiklos sustabdymo laikotarpiui, už veiklos sustabdymo laikotarpį iš Klientų neprašant Sutartyje numatyto mokesčio už Paslaugas arba klientui pateikus raštišką prašymą, yra gražinami sumokėti pinigai už laikotarpį kuomet nebuvo įmanoma naudotis sporto klubo paslaugomis.

5.6. Paslaugų teikėjas taip pat turi teisę laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą, jei Klientas:

5.6.1. su savo Nario kortele arba kitais būdais į klubą įleido kitą Sporto klubo narį arba Sporto klubo Narystės neturintį lankytoją, taip pat pats bandė neteisėtai patekti į Sporto klubą – laikotarpiui, kol Klientas sumokės baudą (20eur.);

5.7. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas, jeigu Klientas:

5.8. Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už tinkamai suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo dienos.

6. Atsakomybė.

6.1. Kiekviena Sutarties Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl jos veiksmų atsiradusius tiesioginius nuostolius.
6.2. Jei Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėjų, šis turi teisę reikalauti iš Kliento 0,02% (dviejų šimtųjų procentų) delspinigių nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

6.3. Pagal Civilinio kodekso 6.256 straipsnio 4 dalį, kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo bendrovė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos,

7. Baigiamosios nuostatos.

7.1. Esant prieštaravimų tarp bendrųjų ir specialių sąlygų, viršenybę turi specialiosios sąlygos. Esant prieštaravimams tarp šios Sutarties ir Taisyklių nuostatų yra taikoma ši Sutartis.

7.2. Sporto klubo lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Su Paslaugų teikėjo Privatumo politika, Sporto klubo lankytojai gali susipažinti Sporto klubo administracijoje ir Svetainėje (https://fitclub.lt/privatumo-politika/).

7.3. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais tuo atveju, jei buvo išsiųsti registruotu ar kurjerių paštu, faksu arba elektroniniu paštu arba įteikti pasirašytinai Sutartyje nurodytais adresais. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu ar faksu, laikoma, kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo išsiųstas darbo dieną iki darbo valandų pabaigos (17.00 val.) Lietuvos laiku, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas nedarbo dieną arba pasibaigus darbo valandoms. Jei pranešimas siunčiamas registruotu paštu, laikoma, kad jį adresatas gavo po 5 (penkių) dienų nuo jo išsiuntimo, jei pranešimai siunčiami per kurjerį – po 2 (dviejų) darbo dienų nuo išsiuntimo.

7.4. Pasikeitus adresams, telefonų numeriams, banko ir kitiems rekvizitams, Sutarties šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų raštu informuoti vieną kitą. Kol nėra gautas rašytinis pranešimas laikoma, kad yra teisingi šioje Sutartyje nurodyti duomenys.

7.5. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Klientas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, visų pirmiausia turi raštu kreiptis tiesiogiai į Sporto klubo administraciją arba atsiųsti pretenziją paštu adresu: Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT-44307 Kaunas ar el. pašto adresu: info@fitclub.lt. Sporto klubas per 14 dienų nuo Kliento rašytinių pretenzijų gavimo dienos, turi pateiki jam atsakymą. Tuo atveju, jeigu Sporto klubo atsakymas Kliento netenkins, jis gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/ /“. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, teismingumą nustatant pagal Kliento gyvenamąją vietą, jei Klientas yra fizinis asmuo arba pagal Sporto klubo buveinės vietą – jei Klientas yra juridinis asmuo.

7.6. Klientas įsigijęs narystę Sporto klubo nustatyta tvarka ir sumokėjęs nario mokestį patvirtina, jog yra susipažines su šia sutartimi ir sutinka su jos sąlygomis.

Klientas Sporto klubas
Vardas, pavardė: _________________________

Gyvenamoji vieta: ________________________

Asmens kodas: ____________________________

____________________________
Parašas

UAB “Mūsų sportas”Įmonės kodas: 303090109
Karaliaus Mindaugo pr. 38,
LT-44307 Kaunas
LT097300010135768272______________________________
Įgaliotas asmuo

Data [_____________]

Priedas Nr. 1 prie Sporto klubo paslaugų teikimo sutarties

SUTIKIMAS DĖL PINIGINIŲ LĖŠŲ NUSKAITYMO ELEKTRONINĖS SĄSKAITOS AUTOMATINIO MOKĖJIMO BŪDU Nr. YY/MM/DD-SG-[___] ([TD_ID])

 

Mokėtojo duomenys

 

Kliento duomenys

Vardas, pavardė (ar įmonės pavadinimas) [____] [____]
Asmens kodas (11 skaitmenų), ar įmonės kodas  

[____]

 

[____]

Gyvenamosios vietos ar buveinės adresas  adresas (su pašto kodu) [____]

 

 

[____]
Telefonas [____]

 

[____]
El. paštas [____]

 

[____]
Paslaugų teikėjo suteiktas kliento kodas [TD_ID] [TD_ID]
Teikiamų paslaugų pavadinimas [______]
Teikiamų paslaugų kaina per mėn. pritaikius nuolaidą [Fiksuotos įmokos kaina]
Nuolaidos taikymo laikotarpis [Fiks įmokos galiojimo laikotarpis]
Mėnesio kaina likusį sutarties laikotarpį [Pratęsimo įmokos dydis]
Įprasta mėnesio kaina be nuolaidų [Reguliari kaina]
Minimalus privalomas sutarties galiojimo laikotarpis [Sutarties galiojimo laikotarpis]

 

 

Mokėtojo sąskaitos duomenys

Bankas, kuriame atidaryta sąskaita [____]
Banko kodas [Swift kodas]

 

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. [____]

 

Paslaugų teikėjas

UAB „Mūsų sportas“ Įmonės kodas 303090109, PVM kodas LT100008308415, adr. Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT-44307 Kaunas AB Swedbank Banko sąskaita: LT097300010135768272


SUTIKIMO SĄLYGOS

1. SĄVOKOS

1.1. Mokėtojas (ar Klientas) – fizinis asmuo (asmeniniai duomenys nurodyti aukščiau), kuris atsiskaito negrynaisiais pinigais su Paslaugų teikėju už suteiktas paslaugas pagal Paslaugų teikėjo pateiktas e. sąskaitas. Jeigu Klientas ir Mokėtojas yra skirtingi subjektai pildomi du aukščiau nurodytos lentelės stulpeliai. Jeigu Klientas ir Mokėtojas yra vienas asmuo pildomas viena nurodytos lentelės stulpelis

1.2. Paslaugų teikėjas – aukščiau nurodytas juridinis asmuo, kuris teikia paslaugas Klientui.

1.3. Automatinis mokėjimas pagal e. sąskaitą – automatinis lėšų nuskaitymas nuo Mokėtojo banko sąskaitos už Paslaugos teikėjo suteiktas paslaugas, pagal Paslaugos teikėjo Bankui pateiktas e. sąskaitas.

1.4. Banko sąskaita – Mokėtojo atsiskaitomojo sąskaita, nurodyta šiame Sutikime, iš kurios bus nuskaitomos lėšos pagal e. sąskaitas.

1.5. Bankas – bet kuris bankas, kuris teikia e. sąskaitų automatinio mokėjimo paslaugas ir kuriame yra Mokėtojo sąskaita, nurodyta šiame Sutikime.

1.6. sąskaita (toliau ir e. sąskaita) – Mokėtojo arba jo įgalioto asmens teikiama sąskaita Bankui įvykdyti automatinį mokėjimą.

2. ATSISKAITYMAI

2.1. Mokėtojas atsiskaito už Paslaugos teikėjo paslaugas e. sąskaitos automatinio mokėjimo būdu. E. sąskaitas automatiniam lėšų nuskaitymui Bankui pateikia Paslaugų teikėjas. Paslaugos teikėjas užtikrina perduodamos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

2.2. sąskaitos suma turi atitikti Mokėtojo Paslaugos teikėjui mokėtiną sumą atsiskaitymo laikotarpiu, kuris nustatytas Paslaugų teikėjo sporto klubo taisyklėse ir kainoraštyje pagal Mokėtojo įsigytą narystę. Mokėtojas įsipareigoja Banko sąskaitoje laikyti pakankamai lėšų Paslaugų teikėjo paslaugoms (narystėms) apmokėti.

2.3. sąskaitos pateikiamos pagal šį Sutikimą iki Sutikimo atšaukimo pateikimo Soporto klubui. Jeigu Mokėtojas pirmiau nutraukia automatinio mokėjimo pagal e. sąskaitą sutartį su Banku, jis apie tai privalo nedelsiant pranešti Paslaugų teikėjui.

2.4. Esant pagrįstam Mokėtojo reikalavimui, Paslaugų teikėjas privalo grąžinti visas iš Mokėtojo už narystes nepagrįstai nuskaitytas sumas.

2.5. Paslaugos teikėjas atsako, kad e. sąskaitoje nurodyta suma atitiktų Mokėtojo atsiskaitymo laikotarpiu už narystę mokėtiną sumą.

2.6. Visi klausimai dėl mokėtinų sumų Mokėtojoturi būti pateikiami, Paslaugos teikėjui raštu.

2.7. Paslaugos teikėjas, turi teisę vienašališkai sustabdyti ir (ar) nutraukti šio Mokėtojo sutikimo vykdymą, jeigu Mokėtojas nesilaiko įsipareigojimo sąskaitoje laikyti pakankamą lėšų kiekį arba yra sudaromos bet kokios kitos kliūtys, dėl kurių negali būti atliekamas automatinis mokėjimas pagal Paslaugų teikėjo pateiktą e. sąskaitą.

2.8. Šiuo sutikimu nėra ribojama, kiek kartų Paslaugų teikėjas gali siųsti e. sąskaitą Bankui.

3. SUTIKIMO GALIOJIMAS

3.1. Šis Sutikimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai (iki Mokėtojo atsisakymo įsigyti narystes ir naudotis Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis sporto klube Fitclub ).

3.2.  Mokėtojas gali nutraukti šį sutikimą bet kuriuo metu iš anksto (prieš 14 dienų) apie tai pranešęs Paslaugų teikėjui. Apie nutraukimą būtina raštu pranešti Paslaugos teikėjui arba Bankui.

3.3. Pasikeitus šiame sutikime nurodytiems duomenimis Mokėtojas privalo apie tai nedelsiant pranešti Paslaugų teikėjui.

Aš pasirašydamas(-a) šį sutikimą sutinku, kad Paslaugos teikėjui būtų perduodami šiame sutikime nurodyti duomenys ir pagal Paslaugos teikėjo arba jo įgalioto asmens bankui pateiktus mokėjimo nurodymus būtų nurašomos lėšos iš šiame sutikime nurodytos sąskaitos, laikantis sutikimo sąlygose ir taisyklėse bei elektroninės banko sąskaitos sutartyje su banku nurodytų sąlygų.

Aš patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau visas sutikimo sąlygas ir įsipareigoju jų laikytis. Patvirtinu, kad šiame sutikime mano pateikta informacija yra tikra, teisinga ir aiški. Taip pat sutinku, kad minėtą informaciją Paslaugų teikėjo darbuotojai šio sutikimo sudarymo metu galėtų tikrinti su mano asmens dokumente esančiais duomenimis.

_______________________                 ______________

vardas, pavardė, parašas                                                 data

 

Priedas Nr. 2 prie Sporto klubo paslaugų teikimo sutarties

KAM:

UAB „Mūsų sportas“ Įmonės kodas 303090109,

registruota adresu Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT-44307 Kaunas

 

PATVIRTINIMAS

dėl sutikimo su Fitclub sporto klubo taisyklėmis

Klientas, pasirašydamas ši patvirtinimą nurodo, kad:

su Fitclub Sporto klubo (toliau – Sporto klubas) taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir visais jų priedais susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes;

– Taisyklių turinys (visos Taisyklių nuostatos) jam yra suprantamas ir aiškus.

Jeigu šį patvirtinimą pasirašo nepilnamečių Sporto klubo klientų tėvai (globėjai), jie garantuoja, kad:

– nepilnamečio kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis;

–  nepilnametis klientas susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;

–  nepilnamečio kliento Sporto klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;

–  atsako už jo elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą;

 

Aš _______________________________, šiuo pareiškiu, kad su Taisyklėmis susipažinau, sutinku ir įsipareigoju jų laikytis.

 

Sutinku, kad mano nepilnametis vaikas būtų fotografuojamas jo tapatybės nustatymui:

Sutinku                         Nesutinku
[____]                          [____]

___________________________

Parašas, data

 

Priedas Nr. 3  prie Sporto klubo paslaugų teikimo sutarties

SUTIKIMAS DĖL DUOMENŲ TVARKYMO

Patvirtinu, kad susipažinau su UAB „Mūsų sportas“, juridinio asmens kodas 303090109, buveinė adresu Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT-44307 Kaunas, Privatumo politika, kurią perskaičiau www.fitclub.lt.

Patvirtinu, kad man yra 16 metų ir sutinku/nesutinku, kad mano telefono numeris ir elektroninio pašto adresas UAB „Mūsų sportas“, būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių, reklaminių žinučių siuntimui, nuomonės tyrimui ir kt.).

El. paštas:___________________________________________________*

Tel. nr.: 3706___________________**

Sutinku                         Nesutinku
[____]                              [____]
* Nedažniau kaip 2 kartus per mėnesį.

** Nedažniau kaip 1 kartą per mėnesį.

Sutinku/nesutinku, kad Sporto klubas naudotų mano aukščiau nurodytus asmens duomenis (elektroninio pašto adresą ir telefono numerį) pranešimams apie Klubo darbo grafiko pasikeitimus, apie ypatingus arba asmeninius Klubo pasiūlymus ir kitas Klubo naujienas:

Sutinku                         Nesutinku
[____]                             [____]

Sutinku/nesutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami Sporto klubo vidaus statistikos tikslais:

Sutinku                         Nesutinku
[____]                           [____]

Sutinku/nesutinku, kad mano neatkuriamo piršto atspaudo modelis būtų naudojamas identifikavimo tikslu ir būtų saugomas duomenų bazėje iki narystės pabaigos.

Sutinku                         Nesutinku
[____]                           [____]

Sutinku/nesutinku būti fotografuojamas (kad mano nepilnametis būtų fotografuojamas) kliento identifikavimo tikslu ir, kad atvaizdas būtų saugomas duomenų bazėje (žymima tuo atveju, kai nesutinkama pateikti piršto atspaudo modelį).

Sutinku                           Nesutinku
[____]                             [____]

Esu informuotas, kad bet kada galiu atšaukti savo sutikimus pranešdamas apie tai el. paštu.

____________________________________________

Data, vardas, pavardė, parašas

REGISTERED MEMBER

Sign in and exercise freely!

LOG IN

NEW MEMBER

Register and excercise freely!

REGISTER